28-04-2021 Compensatie ouders 2e lockdown

Over de periode van 16 december 2020 tot 8 februari 2021 hebben ouders wederom recht op compensatie van de eigen bijdrage tot aan het maximumuurtarief voor de kinderopvangtoeslag.

De ouders ontvangen hierover rond 22 mei as. bericht en vanaf 28 mei as. zal er met de uitbetaling door het SVB (Sociale Verzekeringsbank) gestart worden.

De peildatum van de berekening van de compensatie is vastgesteld op 21 februari 2021.

Er kunnen verschillen ontstaan tussen de situatie op de peildatum en de werkelijkheid. Is het verschil te groot dan kan er bezwaar aangetekend worden.