27-05-2024 Internetconsultatie invoering meldplicht ernstige incidenten kinderopvang

De Minister van SZW is voornemens de Wet Kinderopvang te wijzigen in verband met de invoering van een meldplicht bij ernstige incidenten. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2026.

De meldplicht komt te liggen bij houders van kindercentra en gastouders. Deze zijn verantwoordelijk voor het doen van de melding.

In de wetswijziging wordt een definitie opgenomen van wat onder een ernstig incident wordt verstaan en er wordt een opsomming gegeven waarbij er een melding dient plaats te vinden. Daarnaast kunnen er zich andere (niet-beoogde of onverwachte) ernstige incidenten voordoen welke ook onder de meldplicht vallen.

De melding dient gedaan te worden door de houder van een kindercentra c.q. gastouder bij de toezichthouder GGD.

De informatie die bij een melding verstrekt dient te worden luidt:

    1. een beschrijving van het incident;
    2. de mogelijke oorzaak en
    3. de locatie van de voorziening.

 

Het doel van de melding is, volgens de Memorie van Toelichting, niet het functioneren van de gastouder of betreffende medewerker of een antwoord te vinden op de schuldvraag. Het gaat erom dat de melding bijdraagt aan de kwaliteit en en veiligheid van de kinderopvang en een herhaling van het betreffende incident wordt voorkomen.

Dit is voor NYSA wel een punt van zorg. De toezichthouders zijn over het algemeen bezig met het beoordelen van de kwaliteit en de veiligheid in de kinderopvang en niet gericht op bijdragen aan de kwaliteit en veiligheid door middel van de dialoog.

Een ander punt van zorg is de betaalbaarheid van deze maatregel. Er gaat vanaf 2026 incidenteel meer geld naar toezicht en handhaving om deze maatregel uit te voeren. Ook is er sprake van een extra administratieve belasting bij de houders van kindercentra en gastouders.

De Minister geeft aan dat er geen gevolgen zijn voor burgers maar er zijn (zeer waarschijnlijk) wel degelijk financiële gevolgen voor ouders, welke gebruik maken van de kinderopvang. Onduidelijk is namelijk waar de financiering voor toezicht en handhaving vandaan komt in 2026. Daarnaast weten we (Hoofdlijnenakkoord coalitie) dat de Kinderopvangtoeslag voor ouders in 2026 niet geïndexeerd wordt.

Nysa zal deze punten dan ook meenemen in de reactie op de internetconsultatie.

Reageren op de internetconsulatie doe je hier en kan tot 21 juni 2024.